MENU

labin 2000 oglasavanje i reklamiranje

Oglašavanje i reklamiranje

Sukladno Odluci o komunalnim djelatnostima oglašavanje i reklamiranje se definira na slijedeći način

Odluke koje definiraju oglašavanje i reklamiranje su slijedeće:

Reklamni predmeti u smisli članka br. 4. Odluke o komunalnom redu su slijedeći:

Članak br. 20. Odluke o korištenju javnih površina na području Grada Labina regulira postavljanje reklamnih predmeta:

Korištenje javne površine za postavljanje turističke i ostale signalizacije (sve osim prometne) te informativnih i reklamnih panoa odobrava se rješenjem trgovačkog društva Labin 2000 d.o.o. Labin, na temelju zahtjeva kojeg može podnijeti svaka zainteresirana fizička ili pravna osoba navedenom trgovačkom društvu, temeljem Odluke o komunalnim djelatnostima u Gradu Labinu.

Za obavljanje poslova navedenih u stavku 1. ovog članka trgovačkom društvu Labin 2000. d.o.o. Labin pripada naknada u visini od 60 % ukupno naplaćenih prihoda. Detaljniji odnosi izmedu Grada i trgovačkog društva Labin 2000 d.o.o. Labin vezano za obavljanje poslova navedenih u stavku 1. ovog članka uredit će se posebnim ugovorom.

Postupak za postavljanje reklamnog predmeta je slijedeći:

Ukoliko se radi o reklamnim ormarićima, malim i velikim reklamnim pultevima na Rivi u Rapcu pozicija se definira planom lokacija i van plana lokacije se ne smiju stavljati reklamni predmeti.

Trenutno Labin 2000 postavlja slijedeće reklamne predmete: