MENU

Novi cjenik usluge parkiranja na području Grada Labina

June 12, 2019

Na temelju članka 53. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18. i 110/18.) te članaka 19. i 47. Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim parkiralištima Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 6. od 13. svibnja 2019., u nastavku Odluke ), te suglasnosti Gradonačelnika od 30. svibnja 2019. ( KLASA: 022-05/19-01/2-150, URBROJ: 2144/01-01-19-1 ) trgovačko društvo LABIN 2000 d.o.o. na svojoj 8. Skupštini održanoj 10. lipnja 2019. je donijelo Cjenik naplate parkiranja na području Grada Labina.

Cjenik naplate parkiranja Grad Labin