MENU

Labin 2000

Misija i vizija

Misija

Izgradnja i upravljanje gradskom i vlastitom imovinom prema načelima odgovornog korištenja vlastitih i proračunskih sredstava, osiguranje visoke razine usluge za krajnje korisnike, te osiguranja ekonomske održivosti postojanja društva Labin 2000.

Vizija

Društveno odgovorno gradsko poduzeće koje kontinuirano obavlja zadane djelatnosti promičući suvremena i održiva rješenja za segmente poslovanja u kojima sudjeluje – promet i parking, upravljanje imovinom, sportskim objektima, a što rezultira višom kvalitetom života svih stanovnika Grada Labina.

Djelatnosti poduzeća

Djelatnosti kojima se Labin 2000 doo bavi, a sukladno Odluci o komunalnim djelatnostima su slijedeće:

 • Održavanje i naplata parkirališnih mjesta: Pod održavanjem i naplatom parkirališnih mjesta podrazumijeva se održavanje, organiziranje, upravljanje, nadzor korištenja i naplata parkirališta, te održavanje čistoće, horizontalne i vertikalne signalizacije na parkiralištima na kojima se vrši naplata.
 • Oglašavanje i reklamiranje: Pod oglašavanjem podrazumijeva se postavljanje, održavanje i upravljanje oglasnim mjestima u vlasništvu Grada tepostavljanje plakata, oglasa i drugih objava informativnog obilježja, a pod reklamiranjem podrazumjeva se upravljanje reklamnim predmetima, turističkom i ostalom signalizacijom ( sve osim prometne ) na području Grada.
 • Održavanje sportskih objekata u vlasništvu Grada: Pod održavanjem sportskih objekata u vlasništvu Grada podrazumijeva se održavanje travnjaka nogometnih igrališta, okolnih zelenih površina te objekata u sklopu igrališta i sportske dvorane.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje stvara, posjeduje i raspolaže trgovačko društvo Labin 2000 d.o.o. uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/2013, 85/2015). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva trgovačkom društvu Labin 2000 d.o.o.. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji može se podnijeti:

 • pisanim putem na adresu : Labin 2000 d.o.o., Učka 6, 52220 Labin
 • elektroničkom poštom na adresu: branko.radovic@labin2000.hr
 • na broj fax-a: 052 / 616 494
 • donijeti osobno radnim danom od 10:00 do 13:00 sati.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

Zahtjev za pristup informacijama obavezno mora sadržavati:

 • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
 • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
 • ime, prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva,
 • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će tijelo javne vlasti učiniti informaciju dostupnom.

Dokumenti:

Opći podaci

Društvo s ograničenom odgovornošću Labin 2000 osnovano je 6. prosinca 1994. godine od strane Grada Labina Odlukom o osnivanju. Odluka o osnivanju je usklađena sa Zakonom o trgovačkim društvima 5. prosinca 1995. godine.


Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 kuna.


Odlukom Skupštine Društva od 24.02.2014. godine za direktora Društva imenovan je gospodin Dalibor Zupičić, dipl. oecc. na mandat od četiri godine.

Organi društva su:

 • Skupština,
 • Uprava.

Skupštinu društva predstavlja sedam članova koje imenuje Gradonačelnik.

Skupština odlučuje osobito o:

 • Financijskim izvješćima, upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitaka
 • Imenovanju i opozivu člana uprave
 • Davanju prokure
 • Imenovanju revizora
 • Imenovanju likvidatora
 • Godišnjem izvještaju radu društva
 • Postavljanju zahtjeva za naknadu štete koju društvo može imati protiv člana uprave

Sukladno Odluci o imenovanju članova Skupštine TD Labin 2000 d.o.o. Labin od 07. studenog 2017. i članovi Skupštine su:

 • Federika Mohorović Čekada, zamjenica Gradonačelnika Grada Labina
 • Paolo Brezac
 • Renata Kiršić
 • Dean Milevoj
 • Daniel Mohorović
 • Alessandro Toplak
 • Miljenko Miškulin

Uprava se sastoji od jednog člana - direktora koji zastupa Društvo samostalno i pojedinačno. Direktor vodi poslove Društva s pozornošću urednog gospodarstvenika, te osobito:

 • Organizira i upravlja radom i poslovanjem Društva
 • Donosi planove i programe rada Društva
 • Priprema prijedloge za Skupštinu i izvršava njezine naloge
 • Sklapa Ugovore i poduzima druge potrebne pravne radnje
 • Odgovara za urednu i pravovremenu izradu financijskih izvješća i revizije
 • Odgovara za uredno vođenje poslovnih knjiga
 • Zastupa društvo pred tijelima sudske i pravne vlasti, obavlja poslove koje mu povjeri Skupština ili predstavljaju zakonsku obvezu