MENU

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

May 25, 2018

Sukladno   članka 37. Uredbe EU 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka,     Dalibor Zupičić kao član uprave  društva LABIN 2000  d.o.o.,  Vinež 81, Labin donosi Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka.

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka